Jak vznikl náš název

Název našeho spolku „Bouzovská vrchovina“ vychází z geomorfologického členění ČR, v rámci kterého je součástí Zábřežské vrchoviny – Jesenické oblasti.

Cíle našeho spolku:

  • propagovat a prezentovat oblast Bouzovské vrchoviny,
  • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná turistická zařízení, která vlastní nebo užívá,
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného a společenského života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností