Kategorizace chráněných území:

národní přírodní rezervace (NPR)
jsou v území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Rozlohou jdou do desítek hektaru až km2.

přírodní rezervace (PR)
zaujímají rozlohu jako NPR, ale omezení v hospodaření je mírnější. Jsou to území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystému typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

národní přírodní památka (NPP)
chrání území řádově v hektarech (stejně jako u PP). Jsou to zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostu nebo vzácných či ohrožených druhu, s národním nebo mezinárodním ekologickým vědeckým či estetickým významem, a to i takové, které vedle přírody formoval svojí činností i člověk.

přírodní památka (PP)
je definicí shodná s NPP, ale její význam je „pouze“ regionální.

NPR Špraněk
si nejvýznamnější chráněné území Bouzovské vrchoviny se nachází mezi vesnicemi Javoříčko, Březina a Vojtěchov. Významná je zde především původní vápencová bučina s několika vzácnými druhy rostlin. V podzemí jsou známé Javoříčské jeskyně utvářené právě potokem Špraňkem, po kterém byla rezervace pojmenována. Přes rezervaci vede jedna naučná stezka.
PR Průchodnice
Poblíž obce Ludmírov se nachází vápencové bradlo s jeskyněmi a závrty s výskytem několika druhů netopýrů. Porost je tvořen květnatou bučinou s rostlinami prevernálního (předjarního) aspektu. Doporučujeme navštívit v období jara.
PP Taramka
Tato přírodní památka se nachází mezi obcemi Hvozd a Vojtěchov. Významnými cíly ochrany jsou vápnomilné bučiny a smíšené lesy. Velmi vzácně je zde možné najít druhy rostlin především z čeledi vstavačovité.
PR Rudka
Přírodní rezervace je jedna z dalších území chránící bučiny na vápenci. Představuje významnou lokalitu s množstvím chráněných druhů rostlin. Území se nachází západně od obce Ponikev.
PP Skalky
Tato památka se nachází poblíž obce Ludmírov. Důvodem ochrany je skalnaté návrší s původním smíšeným lesem a bohatým bylinným podrostem.
PP U nádrže
Přírodní památka nacházející se nedaleko prameniště Špraňku poblíž obce Kladky. Cílem ochrany jsou luční a keřová společenstva s nemálo vzácnými druhy rostlin.
PP Na Kozénku
Území se nachází severně od obce Dzbel. Jedná se o ochranu travnatých společenstev a opuštěného vápencového lomu s výskytem sasanky lesní.
PR Terezské údolí
Rezervace se nachází ve stejnojmenném malebném údolí a přírodním parku poblíž Náměště na Hané. Chrání teplomilné doubravy a trávníky s výskytem vzácných rostlinných i živočišných druhů. V oblasti jsou i historické objekty a prochází zde naučná stezka.
PP Studený kout
Přírodní památka se nachází poblíž obce Slatinky. Důvodem ochrany je lokalita mravenišť (Formica rufa).
PR Andělova zmola
Tato přírodní rezervace se nachází na Velkém Kosíři poblíž vesnice Čechy pod Kosířem. Chrání lesní porost acidofilních doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin.
PR Malý Kosíř
Tato území, nacházející se u Slatinic je ukázkou toho jak člověk pozitivně ovlivnil přírodu. Území je cenné díky suchomilné vegetaci, kde se vyskytuje velké množství vyšších rostlin a také motýlů a brouků. V oblasti je naučná stezka.
PP Vápenice
Vápenice je přírodní památka poblíž obce Slatinky. Území tvoří nerovnosti těžebního původu porostlé teplomilnými trávníky.
PP Brus
Tato přírodní památka se nachází JZ od Čech pod Kosířem. Důvodem ochrany jsou společenstva teplomilné vegetace a výskyt vzácných motýlů.
NPP Třesín
Přírodní památky nedaleko Mladče. Jedná se o vápencové bradlo s porostem vápnomilných bučin s výskytem vzácných druhů rostlin. V podzemí jsou vytvořené jeskyně a jiné krasové jevy. Třesín je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Územím je vedená naučná stezka.
PP Geologické varhany
Malá přírodní památka nacházející se nedaleko obce Měrotín. Jedná se o geologicky významný útvar tvořený odkrytým fosilním kuželovým krasem.
NPP Arboretum v Bílé Lhotě
Arboretum se vyskytuje v samotném centru obce Bílá Lhota. Je zde dendrologicky velmi významná sbírka dřevin. Za vstup do arboreta se vybírá vstupné.