Přírodní park Kladecko
Přírodní park zahrnuje přírodní rezervace Průchodnice a Rudka, a přírodní památky Skalky, Taramka, U nádrže a Na Kozénku. Na mnoha místech se vyskytují ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů. obce na Kladecku mají stále svůj původní vrchovinný ráz a krajina není zasažena chatovou zástavbou.
Přírodní park Bohdalov-Hartinkov
Přírodní park je z velké části lesnatý a tvořený mozaikou polopřirozených a přírodně blízkých luk a pastvin. Menší hodnotná území jsou registrována jako VKP (např. Pěčíkovské stráně, Strážnička, Pramen Teplice). Roste zde mnoho vzácných druhů rostlin (např. hořec brvitý) i živočichů (např. mlok skvrnitý, ťuhýk obecný, aj.).
Přírodní park Terezské údolí
Oblast přírodního parku zahrnuje jak vlastní průlomové údolí říčky Šumice s přilehlými svahy, tak i bezprostředně navazující komplex lesů. Terezské údolí leží v západní části okresu Olomouc mezi obcemi Laškov a Náměšť na Hané a představuje geomorfologicky, botanicky, zoologicky a archeologicky mimořádně hodnotné území.
Přírodní park Velký Kosíř
Nejvýznamnějšími lokalitami parku jsou PR Malý Kosíř, NPP Růžičkův lom, PR Andělova zmola a PP Studený kout. Velký Kosíř je z jižní strany porostlý zakrslou doubravou se suchomilnou vegetací. Mnohé druhy zde rostou na nejsevernější hranici svého rozšíření. Kosíř je znám i archeologickými nálezy.
Arboretum Bílá Lhota
Park v Bílé Lhotě byl založen pravděpodobně kolem roku 1700 při renovaci zdejšího zámečku. Nepodařilo se zjistit původní uspořádání a sortiment dřevin, lze však předpokládat, že tu byly vysázeny jen domácí dřeviny (duby, buky, lípy, smrky). Některé z těchto původních stromů rostou v parku doposud.
Zámecký park v Čechách pod Kosířem
Zámecký park v Čechách pod Kosířem, rozkládající se na ploše 21,5 ha, patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v České republice. Na jeho tvorbě se významnou měrou podílel původem portugalský hraběcí rod Silva-Tarouca, proslulý dlouhou tradicí zájmu o zahradní tvorbu. Objekt je také významný častými pobyty malíře Josefa Mánese mezi lety 1849–1871.
Romantický areál Nové Zámky
Krásný park vznikl podle projektu B. Petriho, podle jehož návrhu vznikl i areál parku v Lednici. V zámku je ústav sociální péče, zámek není přístupný. V parku u zámku bývají občas koncerty. Lužní les okolo zámku je ozdoben drobnými stavbičkami.
Park za cukrovarem v Drahanovicích
Park je dílem šlechtického hraběcího rodu Silva Tarouca. Je registrován jako významný krajinný prvek. Cílem ochrany je zachování historického parku se sbírkou významných domácích i exotických dřevin s nezanedbatelnou funkcí refugia řady druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, včetně ohrožených druhů.
Lázeňský park ve Slatinicích
Rozlehlý park je součástí lázeňského areálu, který má plochu přes 35 tis. m2 a zároveň také součástí krajinářsky velmi cenného přírodního parku Velký Kosíř, který plynule pokračuje západním směrem od obce. V posledních letech prošel park rozsáhlou úpravou.
Hradní park v Bouzově
Jedná se o rozsáhlý přírodně krajinářský park s rytířským kolbištěm v zadní části hradu. Historicky významná je zde socha Jana Nepomuckého z roku 1714 umístěná nalevo od mostu.
Zámecký park v Chudobíně
Krajinářsky velmi cenný park s mnoha vzácnými dřevinami, s rybníkem a dalšími zajímavými prvky prochází již několik let rozsáhlou rekonstrukcí. Přestože je park součástí zámku, který dnes slouží jako hotel, měl by být po dokončení úprav veřejnosti zcela zpřístupněn.
Zámecký park v Jesenci
Park je státem chráněnou památkou. Lidskou rukou dotvářený krajinný reliéf dnes nemá návštěvník možnost docenit, neboť celá plocha je zarostlá velkým množstvím náletových dřevin. Z uměle nasypaného kopce, který spirálovitě obtáčela stezka a který korunoval altánek, byl kdysi pěkný výhled na zámek i celý kraj.
Zámecký park v Konici
Park je umístěn nad konickým zámkem ve směru k náměstí. Nachází se zde vzrostlé listnaté a jehličnaté stromy staré i více jak 100 let. V současnosti je park využíván pro pořádání různých kulturních a společenských akcí.
Zámecký park v Laškově
Park se nachází v blízkosti zámku, který byl vybudovaný z bývalé tvrze z 15.století. Zelená plocha ohraničené starou kamennou zdí dnes slouží jako obecní park. V parku rostou některé vzácné dřeviny jako je např. liliovník tulipánokvětý, borovice hedvábná, tis červený, březovec trojtrnný a další.
Zámecký park v Náměšti na Hané
Kruhový park, v jehož středu se nachází nádherný neoklasicistní zámek, byl vybudován ve francouském stylu podle návrhu slavného zahradního architekta Křemene. V parku najdeme altán, bazén, kolonádu a dokonce lipové aleje (se stromy starými přes 200 let), které vybíhají do čtyř světových stran.